Stanovy

                          STANOVY

Sportovního spolku „FAN CLUB SPARTA, z.s.“

(dále jen „Stanovy“)

 

 

I.

                                                                                Základní ustanovení

 

1.1.       Spolek s názvem FAN CLUB SPARTA z.s. (dále jen „Spolek“) je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje fanoušky fotbalového klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s.

 

1.2.       Sídlem Spolku je Praha.

 

1.3.       Spolku bylo přiděleno IČO: 613 87 088.

 

II.

                                                                  Účel, hlavní a vedlejší činnost Spolku

 

2.1.       Základním účelem a hlavní činností Spolku je:

 

a)    podpora fotbalového klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s. a Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek;

 

b)   organizace a zajišťování vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit;

 

c)    součinnost se spolky a organizacemi s obdobným předmětem činnosti;

 

d)   navazování spolupráce s podnikateli za účelem popularizace, propagace a zajištění hmotných podmínek pro činnost Spolku;

 

e)    sdružování příznivců fotbalového klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s. a vyvíjení snahy za účelem získání dalších příznivců a v případě zájmu příznivce organizovat ve Spolku;

 

f)    vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;

 

g)   hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;

 

h)   zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.

 

2.2.       Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

2.3.       Spolek je rozdělen na lokální pobočky Spolku (dále jen „Pobočky Spolku“).

 

 

 

 

III.

Orgány Spolku

 

3.1.       Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto Stanov.

 

3.2.       Orgány Spolku jsou: členská schůze, výbor Spolku, který volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru Spolku a kontrolní komise Spolku.

 

3.3.       Statutárním orgánem Spolku je Výbor Spolku (dále jen „Výbor“).

 

 

IV.

Členská schůze

 

4.1.       Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku (dále jen „Členská schůze“).

 

4.2.       Do výlučné působnosti Členské schůze náleží:

 

a) změny těchto Stanov;

 

b) rozhodování o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;

 

c) volba a odvolávání členů Výboru;

 

d) volba a odvolávání členů kontrolní komise Spolku;

 

e) rozhodování o přezkoumání o vyloučení člena Spolku;

 

f) schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky Spolku;

 

g) schvalování zpráv o činnosti Spolku a orgánů Spolku;

 

h) rozhodování o zrušení Pobočky Spolku.

 

4.3.       Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává Výbor, a to buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu alespoň jedné třetiny všech členů Spolku, kteří mají Předsednické členství (tak jak je definováno níže).

 

4.4.       Členská schůze je schopna usnášení, je-li na ní přítomno nejméně 15 členů Spolku, kteří mají Předsednické členství. Člen spolku se může nechat zastoupit zástupcem na základě plné moci. Plná moc musí být v písemné formě a může být udělena pouze pro konkrétní členskou schůzi. Pokud není Členská schůze usnášeníschopná ani po uplynutí třiceti minut od okamžiku, na který byla svolána, svolá její svolavatel náhradní Členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne, na který byla Členská schůze původně svolána. Náhradní Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je na ní přítomno alespoň 10 členů Spolku, kteří mají Předsednické členství.

 

4.5.       Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům Spolku, kteří mají Předsednické členství, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na jejich elektronickou adresu.

 

4.6.       Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním zasedání Členské schůze.

 

4.7.       Jednání Členské schůze předsedá a řídí osoba určená rozhodnutím Členské schůze. Jinak Předseda (tak jak je definován níže), pokud je na ní přítomen, jinak Místopředseda (tak jak je definován níže), pokud je na ní přítomen, jinak nejstarší člen Výboru dle stavu na počátku Členské schůze, jinak nejstarší přítomný člen Členské schůze.

 

4.8.       Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, jehož součástí je i listina přítomných obsahující nejméně jména a příjmení všech přítomných členů, a seznam výsledků všech hlasování. Zapisovatele určuje předsedající Členské schůze s jeho souhlasem. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající Členské schůze.

 

 

4.9.       K platnosti usnesení Členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů Spolku, kteří mají Předsednické členství, pokud tyto Stanovy neurčí něco jiného.

 

4.10.   Kvalifikovanou většinou rozhoduje Členská schůze v případě uvedeném v článku 4.2. písm. a), b) a c). Kvalifikovanou většinou se rozumí nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů Spolku, kteří mají Předsednické členství. Jsou-li voleni všichni členové Výboru Členskou schůzí najednou pomocí hlasovacího lístku, jsou do Výboru zvoleni ti členové Spolku, kteří v takové volbě získají nejvíce hlasů.

 

4.11.   Každý člen, který má Předsednické členství, má na Členské schůzi 1 hlas za každých 10 členů, kteří patří do Pobočky Spolku, v rámci které mu bylo uděleno Předsednické členství.

 

V.

Výbor

 

5.1.       Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku.

 

5.2.       Výbor se skládá vždy z lichého počtu členů Spolku, a to z 7 členů. Výbor se schází podle své potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, přičemž zasedání může svolat kterýkoliv z jeho členů. Výbor je schopen usnášení, jsou-li přítomni alespoň 3 jeho členové. Rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto Stanovy jinak. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas Předseda (tak jak je definován níže) či případně Místopředseda (tak jak je definován níže). Funkční období členů Výboru je čtyřleté.

 

5.3.       Výbor se může usnášet i mimo zasedání, a to hlasováním „per rollam“ prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). V takovém případě rozešle Předseda či Místopředseda návrh usnesení spolu s hlasovacím lístkem ostatním členům Výboru a zároveň stanoví lhůtu, ve které mají všichni členové Výboru hlasovat. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní. Hlasuje se tak, že člen Výboru vyplní hlasovací lístek, přiloží k němu vlastnoruční podpis a fotokopii (scan) takto vyplněného hlasovacího lístku zašle zpět navrhovateli (Předsedovi či Místopředsedovi). V případě, že člen Výboru nehlasuje ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Každý člen Výboru je povinen bez zbytečného odkladu po svém zvolení sdělit Předsedovi a Místopředsedovi svou adresu elektronické pošty pro hlasování per rollam.

 

5.4.       Výbor zejména:

 

a)    zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

 

b)   svolává jedenkrát ročně Členskou schůzi; jedenkrát za čtyři roky připravuje tzv. volební Členskou schůzi;

 

c)     rozhoduje o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti;

 

d)   organizuje a řídí činnost Spolku;

 

e)    schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Členské schůze;

 

f)    tvoří zprávy o své činnosti a zveřejňuje je na příslušných webových stránkách a na sociálních sítích;

 

g)   připravuje podklady pro jednání a rozhodování Členské schůze;

 

h)   navrhuje rozpočet Spolku;

 

i)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku

 

j)     rozhoduje o vzniku Pobočky Spolku.

 

5.5.       Výbor volí ze svého středu předsedu Výboru (dále jen „Předseda“) a dva místopředsedy Výboru (dále jen „Místopředseda“). Odvolat Předsedu a Místopředsedu je možné pouze rozhodnutím všech ostatních členů Výboru o volbě nového Předsedy nebo Místopředsedy.

 

5.6.       Dva členové Výboru jsou oprávněni společně zastupovat Spolek navenek při právních jednáních, podepisovat a právně jednat vůči zaměstnancům, přičemž alespoň jeden z těchto členů výboru musí být Předseda či Místopředseda.

 

5.7.       Předseda řídí činnost Výboru.

 

5.8.       Předseda má podpisové právo k bankovnímu účtu Spolku.

 

5.9.       Podrobnosti o způsobu volby členů Výboru stanoví rozhodnutí Členské schůze.

 

5.10.   Funkční období člena Výboru počíná okamžikem jeho zvolení. Funkční období člena Výboru končí:

 

a)  zánikem členství takového člena ve Spolku, pokud má k takovému zániku dojít rozhodnutím Členské schůze o vyloučení, musí takové rozhodnutí Členské schůze obsahovat i rozhodnutí o volbě nástupce takového člena Výboru, jinak je neplatné;

 

b) vzdáním se funkce, které musí být provedeno písemným projevem vůle doručeným Výboru nebo Členské schůzi nebo ústním projevem vůle učiněným na Členské schůzi;

 

c) okamžikem, kdy Členská schůze zvolí jeho nástupce, přičemž rozhodnutí o odvolání Výboru, které současně neobsahuje rozhodnutí o volbě jeho nástupce, je neplatné;

 

d) uplynutím funkčního období.

 

5.10. Při zániku funkce člena Výboru, vyjma zániku funkce člena uplynutím funkčního období, kooptuje Výbor, jehož počet neklesl pod polovinu, nového člena Výboru, kterého musí schválit nejbližší Členská schůze či tato Členská schůze zvolí nového člena Výboru.  

 

VI.

                                                                                  Kontrolní komise

 

6.1.       Kontrolní komise Spolku má tři členy, které volí a odvolává Členská schůze. Podrobnosti o způsobu volby členů kontrolní komise Spolku stanoví rozhodnutí Členské schůze.

 

6.2.       Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru.

 

VII.

                                                                                         Členství

 

7.1.       Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku. V případě, že fyzická osoba je mladší 18 let, může se stát členem Spolku jen s písemným souhlasem svých zákonných zástupců.  Na přijetí za řádného člena Spolku není právní nárok ani při splnění všech požadovaných podmínek.

 

7.2.       O přijetí za řádného člena rozhoduje Výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Přihláška žadatele o členství ve Spolku musí obsahovávat minimálně tyto údaje:

 

a)    jméno a příjmení či název žadatele;

 

b)   datum narození nebo identifikační číslo osoby;

 

c)    datum přihlášky;

 

d)   prohlášení žadatele, že nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin;

 

e)    závazek žadatele, že nikdy nepoškodil a nebude poškozovat dobré jméno fotbalového klubu AC Sparta Praha;

 

f)    vlastnoruční podpis žadatele.

 

7.3.       Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Seznam členů nebude veřejně zpřístupněn. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým vnitřním předpisem Výbor. V případě členů, kterým bude uděleno Předsednické členství, má Spolek právo požadovat mimo jiné adresu trvalého bydliště a telefonické a emailové spojení.

 

7.4.       Členská práva, která přísluší všem členům:

 

a)    účastnit se kulturní a společenské činnosti Spolku;

 

b)   být informován o činnosti Spolku;

 

c)    účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce;

 

d)   uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku;

 

e)    ukončit kdykoli své členství;

 

f)    být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto Stanov, v případě právnické osoby toto právo nepřísluší, v případě fyzické osoby jí toto právo přísluší až po dovršení 18 let;

 

g)   účastnit se jednání Členské schůze a mít poradní hlas o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení Členské schůze osobně či v zastoupení;

 

h)   spolu s minimálně dalšími čtyřmi členy Spolku navrhnout Výboru vznik Pobočky Spolku;

 

i)     rozhodnout o své náležitosti k příslušné Pobočce Spolku, přičemž každá změna je možná pouze se souhlasem člena nové Pobočky Spolku, který má Předsednické členství;

 

j)     hlasovat o volbě či odvolání Předsednického členství v rámci své Pobočky Spolku za podmínek těchto Stanov.

 

7.5.       Členská práva, která přísluší všem členům, kteří mají Předsednické členství:

 

a)      účastnit se jednání Členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení Členské schůze osobně či v zastoupení.

 

7.6.       Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 

a)    podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku;

 

b)   řádně reprezentovat Spolek;

 

c)    dodržovat tyto Stanovy, další závazné dokumenty Spolku a rozhodnutí a usnesení Členské schůze a Výboru;

 

d)   plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku;

 

e)    řádně a včas platit příslušné členské příspěvky;

 

f)    šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Spolku;

 

g)   řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl člen zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

7.7.       Řádní členové Spolku mají právo zvolit v rámci své Pobočky Spolky jednoho člena, kterému bude uděleno předsednické členství (dále jen „Předsednické členství“), se kterým se pojí zvláštní práva a povinnosti dle podmínek těchto Stanov.

 

7.8.       Schůze Pobočky Spolku k volbě Předsednického členství je schopna usnášení, je-li na ní přítomna alespoň jedna třetina členů Pobočky Spolku. K platnosti usnesení Pobočky Spolku o volbě Předsednického členství je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů Pobočky Spolku.

 

7.9.       Jednání schůze Pobočky Spolku předsedá a řídí osoba určená rozhodnutím schůze Pobočky Spolku, jinak člen příslušné Pobočky Spolku s Předsednickým členstvím. Z jednání schůze Pobočky Spolku o volbě Předsednického členství se pořizuje zápis, jehož součástí je i listina přítomných obsahující nejméně jména a příjmení všech přítomných členů Pobočky Spolku, a seznam výsledků hlasování. Zapisovatele určuje předsedající schůze Pobočky Spolku s jeho souhlasem. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající schůze Pobočky Spolku.

 

7.10.   Člen Pobočky Spolku s Předsednickým členstvím řídí činnost Pobočky Spolku.

 

 

 

 

 

 

VIII.

Zánik členství