INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ FAN CLUBU SPARTA

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „našem spolku“, je tím míněn FAN CLUB SPARTA, zapsaný spolek (dále také jen „Spolek“), jehož účelem je podpora Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA fotbal, a.s.


PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Přihlášením do Spolku jste se stal/a jeho členem a uzavřeli jste s ním smlouvu (dále jen „Smlouva“), z níž vznikají stranám (tj. Spolku a Vám) práva a povinnosti.  Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů, poskytování plnění související s činností Spolku (např. výjezdy, akce atp.) a zasílání informací důležitých k využití plnění, k činnosti Spolku a k účelu, který naplňuje (dále jen „služba“). Abychom Vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.


KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je FAN CLUB SPARTA, zapsaný spolek, IČ: 61387088, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 00, Praha 7, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6449. Kontaktní údaje: svata.lovo@seznam.cz, +420 606 238 088, www.fanclubsparta.cz.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL TOHOTO ZPRACOVÁNÍ?

Za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy, které se na nás vztahují v souvislosti s Vaší Smlouvou u nás, budeme zpracovávat vystavené účetní a daňové doklady a Smlouvu, tedy i veškeré údaje v těchto dokumentech obsažené (pro splnění povinnosti vyúčtovat členské příspěvky, vést řádné a transparentní účetnictví, doba zpracování: 10 let po roce, kterého se záznam týká).

Za účelem plnění Smlouvy, budeme po dobu trvání Smlouvy zpracovávat identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, email, pobočku Spolku, pod kterou jste vedeni, příp. funkce ve Spolku (např. předseda či předseda pobočky), Vámi využité plnění a údaje potřebné pro poskytnutí služby. Tyto údaje zpracováváme zejména za účelem vedení seznamu členů Spolku, vyúčtování členských příspěvků, zajištění služby a činnosti Spolku (doba zpracování: trvání Smlouvy). Pro toto zpracování osobních údajů je právním základem Smlouva.

Dále budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

a) po realizaci plnění ze Smlouvy budeme nadále zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu na doložení příslušného právního jednání, na doložení plnění poskytnutého a přijatého na základě Smlouvy, na uplatnění resp. posouzení případných nároků z vad takového plnění (účelem tohoto zpracování je oprávněný zájem našeho Spolku na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, doba zpracování: 10 let od ukončení smluvního vztahu) 

b) jméno, příjmení, kontaktní údaje na předsedu pobočky či předsedu (zejména telefon, email) jejich zveřejněním na internetových stránkách Spolku, (účelem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na rozvoji členské základy a činnosti Spolku prostřednictvím kontaktních osob Spolku, tj. předsedy a předsedů poboček Spolku, doba zpracování: po dobu trvání Smlouvy)

c) využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované pro uzavření Smlouvy, nebudeme Vám moci poskytnout příslušné plnění a neuzavřeme s Vámi Smlouvu. 


KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají konkrétní členové našeho Spolku pověření konkrétními úkoly vážícími se k účelu zpracování osobních údajů (předseda a předsedové poboček) a zpracovatel, kterým je AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2276.


BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Vaše osobní údaje do zemí mimo EU v zásadě nepředáváme.


JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.


JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) můžete uplatnit u správce osobních údajů, jímž je náš Spolek. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).


JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz. 


DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací u nás nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní odpovědná osoba našeho Spolku.